+36 96 821 602 | info@hofer.hu

Kategóriák

Adatkezelési Nyilatkozat

Az alábbiakban közzé tesszük a cégünk által üzemeltetett www.hofer.hu weboldallal és minden egyéb szolgáltatásunk igénybevételével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónkat. Részletesen ismertetjük, hogy szolgáltatásunk igénybevétele során milyen személyes adatait rögzítjük és kezeljük, hogy erre milyen célokból kerülhet sor, meddig tároljuk az adatokat, azokat hova továbbítjuk és Önnek milyen jogai vannak ezzel kapcsolatban. Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóval kapcsolatban kérjük, írjon nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Adatkezelő adatai:

Cégnév:

Hofer Security Kft.

Székhely:

9025 Győr, Bercsényi liget 26/B

Adószám:

12981821-2-08

Cégjegyzékszám:

08-09-010937

Bankszámlaszám:

59200123-00056654

e-mail cím:

info@hofer.hu

Telefonszám:

06 96 821 602

 

A weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben a Társaság a weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése érdekében, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat.

Az Ön adatait, mint Adatkezelő a Hofer Security Kft. kezeli. Képviselője: Hofer Ödön ügyvezető.

Társaságunk célja, hogy az adatkezelésünk során az előírásoknak megfelelően járjunk el és minden ügyfelünk nyugodtan bízhassa adatait Társaságunkra. Ennek érdekében a magyar adatvédelmi hatóság (NAIH) által előírtaknak megfelelően, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli, így:

·         tisztességesen és az Érintett által átlátható módon;

·         egyértelműen meghatározott, és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok felhasználásával;

·         a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);

·         pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);

·         a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;

·         olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az integritás és a bizalmas jelleg elve alapján);

·         alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.

A Társaság ügyfelei személyes adatait az érintett által igénybe vett, elsődlegesen értékesítési tevékenységek és szolgáltatások biztosítása érdekében kezeli.

A Társaság által kezelt adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban. Kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk.

Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A más nevében vagy által, vagy a saját nevében pontatlanul megadott adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért a Társaság nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Adatkezelések

 

Webshop

A kezelt adatok köre:

Rendszerünk személyes adatokat a rendelési folyamathoz szükséges mértékben tárol. A webes vagy személyes regisztráció eredményeképpen az alábbi adatokat kezeljük: név, cégnév, beosztás, cím, telefonszám, e-mail cím, jelszó. A jelszavakat titkosítva tároljuk.

Az adatkezelés célja:

A megadott adatokat a honlapunkon igénybe vehető szolgáltatások nyújtása érdekében kezeljük, ezeket a rendelés teljesítése során, valamint az általános üzleti ügymenethez szükséges tájékoztatásra használjuk.

Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a számviteli bizonylatokon szereplő adatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

A honlap használata során alkalmazott sütik (cookie)

A www.hofer.hu honlap használata során a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a technikai üzemeltetés érdekében a honlap úgynevezett sütiket helyezhet el a számítógépén, amelyek - az Ön hozzájárulása esetén - különböző technikai információkat továbbítanak a cégünk részére. Ezen technikai információk nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását. Az alkalmazott sütik az Ön hozzájárulása esetén információkat biztosítanak a honlap üzemeltetéséhez. A sütik elutasításával a honlap bizonyos funkciói, illetve kényelmi szolgáltatások technikai akadályok miatt nem teljes körűen biztosítottak. A sütik kezelését lehetősége van saját böngészőjének beállításainál is módosítani.

Fizetés

Honlapunkon közvetlenül nincs lehetőség fizetésre, ezért ezzel kapcsolatos adatokat nem kérünk és nem tárolunk.

Hírlevél

A kezelt adatok köre:

Hírlevelet csak erre a célra történő külön feliratkozás esetén küldünk. Marketing célú megkereséseinkhez az alábbi adatokat kezeljük: név, e-mail cím, cégnév.

Az adatkezelés célja:

Üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése és az adatkezelők saját ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

Rendezvények

A kezelt adatok köre:

Rendezvényeink szervezéséhez kapcsolódóan az alábbi adatokat kezeljük: név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja:

Rendezvényeink szervezése során a kapcsolattartáshoz és az oktatások eredményességének, teljesítésének követéséhez szükséges adatokat vesszük fel.

Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

Műszaki segítségnyújtás

A kezelt adatok köre:

Partnereink hozzánk érkező, műszaki segítségnyújtással kapcsolatos megkeresései kapcsán a következő személyes adatokat tároljuk: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja:

Műszaki segítségnyújtás során a kapcsolattartáshoz és segítségnyújtáshoz közvetlenül szükséges adatokat vesszük fel. Az adatokat minőségbiztosítási okokból elemezzük.

Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve 2 évig őrizzük meg.

Levelezések

A Hofer Security Kft. a hozzá beérkezett e-maileket legfeljebb 10 évig tárolja.

Személyes adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

Cégünk kiemelten ügyel az adatvédelemre és az adatok biztonságos kezelésére. A személyes adatokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem értékesítjük és nem adjuk át, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően előírja. Jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatás esetén személyes adat kizárólag a hatóság által megjelölt jogszerű célból és csak a szükséges körben adható át a hatóság részére.

Az adatokat saját szervereinken és tárhelyszolgáltató által biztosított szervereken tároljuk. Minden olyan, a kockázatokkal arányos intézkedést megteszünk, amely biztosítja azt, hogy az adatokhoz kizárólag a jogosultak férhessenek hozzá, továbbá biztosítja az adatok sértetlenségét és megfelelő rendelkezésre állását. Ahogy eddig is, úgy ezután is mindent megteszünk a személyes adatok bizalmas kezelése és védelme érdekében.

Jogorvoslat

Cégünk megadott elérhetőségein jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok módosítását, zárolását, törlését, valamint joga van az adatkezelési hozzájárulás visszavonására, ezeken az elérhetőségeken az adatkezeléssel kapcsolatban egyéb észrevételt tehet.

Az adatvédelemmel kapcsolatban eljuttatott kéréseket, észrevételeket 15 napon belül megvizsgáljuk. Amennyiben 15 napon belül nem adunk tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntéssel Ön nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.